Regulamin Bieg dla Zdrowia i Trzeźwości

Regulamin „III Bieg dla Zdrowia i Trzeźwości”
23.03.2024r.
I. Organizator

 • Organizatorem biegów o nazwie „III Bieg dla Zdrowia i Trzeźwości” dedykowanego
  dla biegaczy oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ich rodzin oraz
  sympatyków, zwanego dalej „Biegiem”, jest Zarząd Okręgowy Niezależny
  Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
  w Katowicach ul. Mikołowska 10 wraz z Fundacją Militarnego Mikołaja ul. Marszałka
  Józefa Piłsudskiego 12/4, Zabrze

II. Cel Imprezy

 • Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 • Promocja pozostania w trzeźwości
 • Promowanie zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej,
 • Integracja funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z reprezentantami innych
  grup zawodowych oraz pozostałą społecznością.

III. Termin i Miejsce

 • Bieg odbędzie się w Geoparku przy ulicach Na Lenie i Przy Ujęciu w dniu 23.03.2024
  ruku,
 • Start biegu na 1111 metrów nastąpi w dniu 23 marzec 2024 o godzinie 11:45,
 • Start biegu na 4454 metrów nastąpi w dniu 23 marzec 2024 o godzinie 11:25,
 • Start biegu na 11450 metrów nastąpi w dniu 23 marzec 2024 o godzinie 11:10,
 • Start dla wszystkich dystansów umiejscowiono w parku nieopodal skrzyżowań ulic Na
  Lesie i Przy Ujęciu
  Współrzędne: 50°21’31.6″N 18°44’58.1″E
 • Metę dla wszystkich dystansów umiejscowiono w Geoparku na polanie przy
  stacjonarnej wiacie parku,
  Współrzędne: 50°21’31.8″N 18°44’59.0″E
 • Punkt Nawodnienia i odżywczy dla biegu na: 4454 metrów oraz 11450 metrów
  umiejscowiono w okolicy startu,
 • Bieg na dystansie 1111 metrów składa się z jednego okrążenia,
 • Bieg na dystansie 4545 metrów składa się z dwóch i pół okrążenia,
 • Bieg na dystansie 11450 metrów składa się z sześciu i pół okrążenia
 • Trasa będzie oznakowana,
 • Organizator zapewni doraźną opiekę medyczną.
 • Maksymalna ilość uczestników we wszystkich biegach razem wynosi 350 biegaczy.
 • W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu
  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Organizator może zmienić grupy biegowe,
 • Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym
  Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej
  informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny
  przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje
  powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do
  Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn.
  W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania
  się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu
  Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej
  informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły
  zapisu na inny bieg lub zwrotu wniesionych opłat.

IV. Trasy

 • Trasa dla biegu o dystansie 1111 metrów odbywa się parkowymi ścieżkami.
 • Trasa biegu o dystansie 4545 metrów przebiega parkowymi ścieżkami.
 • Trasa biegu o dystansie 11450 metrów przebiega parkowymi ścieżkami.
 • Wszystkie trasy nie będą wyłączone z ruchu pieszych.
  V. Limit Czasu i Pomiar
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 35 minut od strzału startera
  w przypadku biegu na dystansie 1111 metrów, zaś dystans 4545 metrów ograniczony
  limitem czasowym wynoszącym 65 minut, a dla dystansu 11450 metrów określa się
  limit czasowy wynoszący 90 minut.
 • Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego czasu nie dotrą do mety zobowiązani są
  do przerwania biegu i zejścia z trasy,
 • Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, przy użyciu chipów.
 • Chip po zakończonym biegu należy zwrócić.
 • W razie nie zwrócenia chipa biegacz zostanie obciążony równowartością 100 zł.
  VI. Biuro Zawodów
 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie obok startu w Geoparku.
 • Godziny otwarcia i zamknięcia to: od 8:00 – 10:45,
  VII. Program Biegów
 • 8:00 otwarcie biura zawodów i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
 • 10:45 zakończenie wydawania pakietów,
 • 11:00 rozgrzewka – na starcie dla dystansu 11450 metrów
 • 11:15 rozgrzewka – na starcie dla dystansu 4545 metrów
 • 11:35 rozgrzewka – na starcie dla dystansu 1111 metrów
 • 11:10 start biegu na dystansie 11450 metrów,
 • 11:25 start biegu na dystansie 4545 metrów,
 • 11:45 start biegu na dystansie 1111 metrów,
 • 12:40 zakończenie biegów,
 • 13:15 uroczysta dekoracja zwycięzców w poszczególnych dystansach i kategoriach,
 • 13:30 zamknięcie biura zawodów,
 • 14:00 zakończenie.
  VIII. UCZESTNICTWO DLA ZAWODNIKÓW
 1. W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą wiek
  zgodnie z klasyfikacją.
  2.Warunkiem udziału w imprezie jest:
  a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
  niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru biegu, które mogą polegać m. in. na
  ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
  d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych
  w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
  e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
  zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach
  promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.
 2. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 4 lit. c-e, stanowi
  Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
  w następujących formach:
  − Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie,
  − Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
  utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera
  w zakresie jego udziału w imprezie,
  − Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  − Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

− Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
− Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach,
− Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
− Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom
  biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej,
  w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów
  i sponsorów biegów dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników
  wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem
  urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem,
  w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników
  umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika
  na ich stronach internetowych.
 3. Udział uczestnika w wieku poniżej 18 lat tylko po wyrażeniu zgody przez opiekuna.
 4. Udział w kategorii mundurowy jest możliwy wyłącznie gdy uczestnik bierze udział
  w umundurowaniu przedstawiającym formację w której pełni służbę.
 5. Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal.
 6. Uczestnicy, którzy osiągną najlepsze czasy w swojej kategorii otrzymają statuetkę
  zgodnie z zajętym miejscem.
 7. W przypadku, gdy zawodnik nie będzie obecny podczas dekoracji miejsce w klasyfikacji
  zajmuje kolejny obecny zawodnik.
  IX. KLASYFIKACJA
 8. Bieg 1111 metra grupa wiekowa 5-11 lat
  kat.:
 • dziewcząt,
 • chłopców.
 1. Bieg 1111 metra grupa wiekowa 12-18 lat
  kat.:
 • dziewcząt,
 • chłopców
 1. Bieg 1111 metra grupa wiekowa powyżej 18 lat
  kat.:
 • kobiet,
 • mężczyzn
 1. Bieg 4545 metra 12-18 lat
  kat.:
 • dziewcząt,
 • chłopców
  5.Bieg 4545 metra powyżej 18 lat
  kat.:
 • kobiet,
 • mężczyzn
  6.Bieg 11450 metrów powyżej 18 lat
  kat.:
 • kobiet,
 • mężczyzn
 1. Bieg 11450 metrów mundurowi
  kat.:
 • kobiet,
 • mężczyzn

X. ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników w sumie na wszystkich dystansach jest ustalany i wynosi do 350
  zawodników.
 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza
  znajdującego się na stronie internetowej operatora Time-Sport i uiszczenie opłaty startowej.
 3. Zapisy online zamykane są na 2 dni przed biegiem tj. 21.03.2024 o północy. Po tym
  terminie Uczestnik nie będzie miał możliwości dokonania zapisu.
  XI. OPŁATA STARTOWA
 4. Dla grupy wiekowej 5-18 lat zapisujących się do biegu na dozwolonym dystansie
  wraz z opiekunem, zwalnia się z opłaty startowej i otrzymują ten sam nr startowy
  oraz traktowani są jako jeden zawodnik. Należy wypełnić formularz danymi
  dziecka, a w następnym kroku podać dane opiekuna!
 5. Dla wszystkich grup wiekowych wynosi 23 zł.
 6. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później
  niż na 2 dni przed biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji
  wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez
  system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie. Po upływie
  terminu, o którym mowa powyżej Organizator może anulować nieopłacone zgłoszenie
  rejestracyjne bez powiadomienia o tym Uczestnika. Nie jest możliwe uiszczenie
  wpisowego w biurze zawodów gotówką lub kartą płatniczą.
 7. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany
  danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
  XII. Pakiet Startowy
  Zawiera:
 • nr startowy,
 • agrafki,
 • coś słodkiego,
 • napój,
 • torba papierowa,
 • żeton na posiłek regeneracyjny.
  XIII. Oświadczenia
 • Uczestnik oświadcza, że rejestrując się do Biegu w pełni akceptuje niniejszy regulamin,
 • Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pomocy przed medycznej, wykonanie innych
  zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez
  personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora,
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody
  o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu,
 • Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
  mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu,
  XIV. Postanowienia Końcowe
 • Organizator zapewni toalety umieszczone na starcie oraz na mecie,
 • Organizator zapewni posiłek regeneracyjny,
 • Organizator zapewni punkt nawodnienia i punkt odżywczy na zgodnie z ustaleniami
  w niniejszym regulaminie,
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie do których
  jest zobowiązany poinformować uczestników najpóźniej w dniu startu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i terminu biegu o których jest
  zobowiązany poinformować uczestników biegu najpóźniej przed rozpoczęciem biegu,
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
  odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia

śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to
za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie,

 • Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
  fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
  odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat
  o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka,
  niemożliwe do przewidzenia w tym momencie,
 • Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
  oraz dokonanie Opłaty Cegiełki oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
  zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegach i dobrowolnie
  zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
  odpowiedzialność,
 • Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora,
 • Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty
  honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora
  na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w
  związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym
  śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegach,
 • Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Imprezy, trasie
  (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest
  zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Biegu. Zabronione jest
  umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie Biegu oraz na terenie
  wykorzystywanym do organizacji Biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody
  Organizatora,
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora,
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
  przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
  w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
  dyskwalifikacji,
 • Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
  na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
  Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
  dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik
  zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
  zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz
  niniejszego regulaminu,
 • Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani,
 • Z powodu obostrzeń sanitarnych Organizator nie przewiduje depozytów, przebieralni
  oraz natrysków przed i po biegu.
 • Zawodnicy w wieku 5-18 muszą posiadać zgodę opiekuna na udział w biegu.
 • Niepełnosprawni zawodnicy w wieku do 18 lat wraz z opiekunem zwolnieni są z zakazu
  używania na trasie sprzętu umożliwiającego im pozostanie w ruchu.
  XV. Dane Kontaktowe
 • Organizator: Arkadiusz Bieras tel. 517 60 60 24, prison.runner2022@gmail.com